الشروط والأحكام

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default”][et_pb_row _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default”][et_pb_column _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” text_font_size=”32px” text_orientation=”center” text_text_color=”#0B0D0C” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

Term & Condition 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” width=”56.8%”][et_pb_column _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

כללי

 1. אתר לרכישת קורסים בכתובת muhammedbakri.net (להלן: “הפורטל”) מופעל ומנוהל על ידי המנהלים, הזכיינית הבלעדית של הארגון (להלן: “ביזנס של המנהיגים”).
 2. באתר זה ניתן לרכוש קורסים שונים מנהיגות ויזמות עסקית וכו’, הכל לפי בחירת המזמין.
 3. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הארגון לבין מזמין קורס באתר עבור עצמו ו/או עבור בנו ו/או בתו ו/או קטין אשר שהוא נציגו על-פי דין (להלן: “המזמין”) וכן יחול על המשתמש עבורו הוזמן הקורס על-אף היותו קטין, בכפוף לאישור ההורה ו/או הנציג המזמין (להלן: “המשתמש״).
 4. תקנון זה יחול על הרוכשים ו/או המשתמשים באתר, בכל כתובת בה יופעל.
 5. המזמין מצהיר, כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל הוראותיו וכי לא תהייה לו כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד ביזנס של המנהיגים ו/או כל מי מטעמה בקשר לביצוע הזמנה באתר והשימוש בו מעבר לזכויות המסורות לו בהתאם לתקנון זה.
 6. המזמין מצהיר, כי הינו בגיר וכי הוא רשאי לבצע הזמנה באתר בהתאם לדין עבור המשתמש. 
 7. בעצם בעת ביצוע ההזמנה הנך מסכים לתנאי תקנון זה, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות של העסק, המופיעים באתר כפי שיעודכנו מעת לעת. 
 8. מזמין המבקש לשאול שאלות בנוגע לאמור בתקנון זה, מוזמן לפנות לארגון באמצעות כתובת מייל : and.market@gmail.com

 

תנאים לביצוע רישום לפורטל

 1. כתנאי לביצוע הזמנה דרך האתר, על המזמין למסור לידי הארגון באמצעות טופס ההזמנה המיועד לכך את הפרטים הבאים, כשהם נכונים ומדויקים.
 2. שם פרטי ושם משפחה של המשתמש.
 3. שם פרטי ושם משפחה של המזמין.
 4. מספר תעודת זהות של המזמין ושל המשתמש.
 5. פרטי ההתקשרות עם המזמין, הכוללים – כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני.
 6. פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו תתבצע הרכישה.
 7. הרישום באתר מיועד לצרכים אישיים בלבד של המשתמש, וחל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או בקורס ו/או בחלקים ממנו שימוש מסחרי מכל סוג שהוא.
 8. מסירת כל הפרטים המנויים לעיל הינו תנאי לביצוע רישום לקורס. הארגון שומר על זכותה לדחות ו/או לבטל כל רישום בגין מסירת פרטים בלתי נכונים.
 9. מסירת הפרטים המנויים בסעיף .1 נדרשת לצורך ביצוע הזמנה של הקורס. לא חלה חובה כללית על-פי חוק למסור פרטים אלה אולם לא ניתן יהיה לבצע רישום לקורס ללא מסירתם.
 • המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין במפורש אחרת.
 • “ביזנס של המנהיגים” רשאית לשנות את המחירים מעת לעת. המחיר הקובע לרישום לקורס הוא המחיר המפורסם באתר בעת ביצוע הרישום על-ידי המזמין (לעניין זה ביצוע רישום משמעו מילוי טופסי הרישום ומסירת כל הפרטים הדרושים לביצועו כאשר הם מלאים ומדויקים).
 • הפרסום באתר הינו בגדר הזמנה לקבלת הצעות בלבד. ביצוע רישום על-ידי המזמין הינו בגדר הצעה. הרישום ייחשב כי התקבל ע”י הארגון רק עם אישור חיוב כרטיס האשראי של המזמין. “ביזנס של המנהיגים” שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה מכל סיבה שהיא כל עוד לא התקבל ולא הושלם הרישום.
 • “ביזנס של המנהיגים” תעשה שימוש בפרטים שתמסור במסגרת הרישום לאתר על-מנת לשלוח לך עדכונים, פרסומים והצעות עבורך. באפשרותך להודיע בכל עת, כי אין ברצונך להמשיך ולקבל לקבל פרסומים, עדכונים והצעות אלה באמצעות המייל וב-SMS.
 • מידע אישי אשר מסרת לארגון ואשר תמסור במהלך השימוש באתר ועד לסיום ההתקשרות ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של “ביזנס של המנהיגים” – ניתן לעיין במדיניות הפרטיות באמצעות לחיצה על קישור זה. באישורך על הסכם זה הנך מצהיר כי קראת את מדיניות הפרטיות וכי אתה מסכים לה.

שימוש באתר ובתכניו

הארקון שוקד לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר, המוצרים והשירותים

הניתנים בו.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפעולות הבאות ביחס לשם המשתמש והסיסמה שהוקצו לו

אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית:

 • העברת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג’ בין אם בתמורה ובין אם לאו;
 • מכירת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג’.
 • מתן גישה לתוכן האתר לצד ג’ באמצעות שם המשתמש והסיסמה.
 • המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהעברה ו/או שימוש לא מורשה ו/או מכירה של מידע סודי, כהגדרתו להלן, לצד ג’ כלשהו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית.

 

ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, הארגון תגביל כל פעולה של משתמש ו/או תשהה

כל פעולה של משתמש ו/או תסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או תמנע גישה של

משתמש ותנקוט בצעדים טכנולוגיים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותיה שלה ו/או של צדדים שלישיים.

יתכן ובמהלך הקורס, ימליץ הארגון על דרכי לימוד נוספות המועברות באמצעות גופים שונים ומגוונים. אין באמור בהמלצות אלו לחייב את הארגון בכל דבר ועניין ומעקב אחר המלצות אלו הינו באחריות המשתמש בלבד. בנוסף ובהתאם לאמור לעיל, הארגון לא תהיה אחראית אם המשתמש מביע אי שביעות רצון מהמלצת הארגון ו\או בקרות תקלה באשר היא הנובעת ממעקב המשתמש אחר המלצת ו/או הפניית הארגון למקור אחר.

המשתמש נדרש לדווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות.

הארגון שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר השתתפותו של משתמש בתכנים המוצעים

על ידה, לרבות קורסים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

שימוש לרעה בתוכן הקורסים

מפעיל האתר עמל רבות בכדי להקליט / להפיק את הקורסים המוצעים.

הצרכן מצהיר כי ידוע לו שהפעולות הבאות אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את הצרכן לתביעה אזרחית:

 • להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר או תוך הקורס עצמו (במידה והקורס יועבר בפרונטל). ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האתר, אלא אם מפעיל האתר התיר זאת במפורש בכתב ומראש לא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, העסק יגביל כל פעולה של צרכן ו/או ישהה כל פעולה של צרכן ו/או יסיר מידע שהועלה ע”י צרכן ו/או ימנע גישה של צרכן וינקוט בצעדים טכנולוגיים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותיו ו/או של צדדים שלישיים.
 • הצרכן נדרש לדווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות.
 • העסק שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר גישה לתכנים או השתתפותו של צרכן בתכנים המוצעים על ידו, לרבות קורסים, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

שימוש בינלאומי באתר

לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מצהיר כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.

 

קניין רוחני

האתר עצמו וכל הדפים המצויים בו הם רכושה של הארגון. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של הארגון.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות שמו, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, שמה של הארגון, סימניה המסחריים הרשומים והבלתי רשומים הינם קניינה הבלעדי של הארגון. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין כאמור.

האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהארגון יכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר.

הארגון שומר לעצמו את זכות ההחלטה לחידוש סרטונים או הפצת תכנים חינמיים.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו, כי כל מידע מכל סוג שהוא וכן כל שיטת עבודה, שרטוטים, שיטות, תרשומות, מסמכים, תיאור תהליכים תרשימי זרימה, מערכי שיעור, מצגות גרפיות, תוכן הרצאות, נסחי דוא”ל שיווקיים, קמפיינים פרסומיים, דפי נחיתה, ספרוני מתנה, תהליכים, מפרטים, תוכניות, הצעות, מסמכים, ידיעות ונתונים טכניים, כלכליים, מסחריים, טכנולוגיים, סטטיסטיים, תאורטיים, מעשיים ו/או אחרים ו/או כל מידע אחר שאליהם הוא נחשף המועבר במסגרת השימוש באתר ו/או במהלך התוכנית, בין אם בעל פה ובין אם בכתב ו/או בכל מדיום אחר וכן כל מידע הקשור לארגון, לעסקיו, לשירותיו, למוצריו,

ללקוחותיה, לתוכניותיה ו/או לסודותיה המקצועיים, העסקיים והמסחריים אשר הגיעו ו/או יגיעו לידיעתו הינו מידע סודי )להלן: “המידע הסודי“(, השייך במלואו לארגון.

ברור למשתמש, כי כל המידע שייחשף אליו במסגרת האתר ו/או התוכנית ו/או הקורסים וזכויות הקניין הרוחני, לרבות עיצובים, זכויות יוצרים, פטנטים והמצאות, סימני מסחר ושמות מסחריים, סודות מסחריים ומידע סודי, בכל חומר שיוצג לו במסגרת ובמהלך הקורס ו/או השימוש באתר הם קניינה הבלעדי והמלא של הארגון, והמשתמש אינו רוכש כל זכות מכל סוג שהוא במידע הסודי ו/או בתכנים אלו ו/או בזכויות הקניין הרוחני הגלומות במידע ותכנים אלה וכי מלוא זכויות קניין רוחני אלו שייכות לארגון.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של הארגון בכתב ומראש.

 

אי תחרות

בקבלת תנאי השימוש, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהמידע והשיטות אליהן נחשף בתוכן האתר, לרבות בקורסים, עשויים להיות סודות מסחריים, כאמור לעיל, אשר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או כל דין אחר, ומתחייב שלא להעביר ו/או לגלות ו/או לעשות בהם כל שימוש אסור.

המשתמש מתחייב לא לעבוד ו/או לספק שירותים למתחרים בתחום במשך 12 חודשים מרגע ההצטרפות לקורס.

תחומי עיסוק/מעסיקים מפורטים דורשים אישור מראש ובכתב מהארגון.

המשתמש מתחייב שלא לספק שירותים אלו בעצמו או באמצעות בן משפחה, ארגון, שותף או כל גורם אחר מטעמו.

 

שיטות מכירה, ביצוע רישום והסדרת התשלום

 1. מכירה ע”י מבצע הפעולה הלקוח עצמו דרך גלישה באתר הרשמי או בדף הנחיתה, אשר מקליד כל הנתונים והפרטים הנדרשים כפי שצויין בסעיף קודם “תנאים לביצוע רישום לפורטל”
 2. מכירה רגילה בה רשאי מבצע הפעולה למסור פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב”אופן התשלום” את האפשרות לפיה נציג לקוחות של “ביזנס של המנהיגים” ייצור עמו קשר טלפוני, מכירה תיחשב מושלמת רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג “ביזנס של המנהיגים” לבין מבצע הפעולה בה ימסור מבצע הפעולה את פרטי האשראי ויקבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה.

 

 1. המזמין יבצע את הרישום בהתאם לתנאים המוקדמים כפי שפורטו לעיל, וימסור את מלוא הפרטים הנדרשים לרבות פרטיו האישיים, הכל על-פי טופס הרישום.
 2. תנאי הקורס הינם בהתאם להסכם ההתקשרות של הקורס, אשר קישור אליו יופיע בעת הרישום.
 3. המזמין יאשר קריאת הסכם ההתקשרות של הקורס וכן התקנון.
 4. בעת ביצוע הרישום ימסור המזמין את פרטי כרטיס האשראי לצורך השלמת הרישום.
 5. אישור זה אינו מהווה אישור לביצוע העסקה, והעסקה תאושר אך ורק בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי ובדיקת הפרטים שנמסרו בטופס.
 6. עם קבלת אישור חברת האשראי, ובכפוף לאישור הרישום, תתבצע העסקה.

 

יובהר כי הארגון שומר על זכותu להעניק עם הרכישה בונוסים וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. ויתכן שחלק מהבונוסים יהיו ספרים או מוצרים אחרים כלשהם.

בכל מקרה של ביטול עסקה מכל סיבה שהיא יחויב הלקוח להשיב את הספרים הללו לרשות הארגון ולשאת בעלות השילוח אליו ובחזרה לארגון.

יתרה מכך, במידה ויפתח הלקוח את אריזות הספרים ויצרוך את תכניהם ינוכו מעלויות הרכישה מחירי עלות הספרים במועד הרכישה בפועל וזאת בנוסף על עלויות השילוח.

 

הקורס, הלימודים וביטולם

 1. תנאי ההשתתפות, לרבות תנאי הביטול, הינם כמפורט בהסכם ההתקשרות.
 2. ביטול של עסקה ובקשת קבלת החזר מהעסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב ל “ביזנס של המנהיגים” בלבד, באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות במייל של “ביזנס של המנהיגים”.
 3. אפשרויות הביטול על-פי ההסכם ודמי הביטול המשולמים בכל מקרה:   

א. במידה והביטול המתבצע תוך 7 ימים מיום הרישום, הארגון לא יגבה כסף. ב. במידה והביטול המתבצע  לאחר 7 ימים מיום הרישום, הארגון יגבה 38% מהסכום הכולל של המוצר.

ג.אין אפשרות לביטול לפני מועד הקורס בשבוע ימים .

 1. הארגון “ביזנס של המנהיגים” יגבה דמי ביטול כ- 75 ₪ עבור חברת האשראי ודמי התנהלות.

 

דחיית קורס

 1. דחיית קורס כרוכה ב- 140 ₪ דמי דחיה, פעם ראשונה.
 2. דחיית קורס למועד כפעם שניה כרוכה ב- 570 ₪.
 3. דחיית קורס למועד כפעם שלישית כרוכה ב- 1290 ₪.
 4. לא תתאפשרנה דחייה לאחר דחייה שלישית, והקורס יתבטל עבור הנרשם ועליו לשלם מחדש תמורת הקורס.

 

 

 

כללי

 1. כותרות הסעיפים בתקנון נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.
 2. כל דבר האמור בתקנון זה ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים. כל דבר הנאמר בלשון זכר מתייחס לנקבה.
 3. בעל האתר רשאי לשנות את שם האתר ו/או עיצובו ו/או מתכונתו ו/או כתובתו ו/או לסגור אותו כליל בכל עת, ולפי שיקול דעתו.
 4. בעל האתר רשאי לעדכן ולתקן תקנון זה מעת לעת וכל הסכם ו/או תיקון יחול ממועד ביצועו ואילך. כל שינוי יחול על שירותים שהוזמנו לאחר שבוצע השינוי בלבד.
 5. על תקנון זה יחול הדין הישראלי. לבתי המשפט המוסמך, סמכות לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.

 

אישור תנאי השימוש

המשתמש מאשר כי קרא בעיון את תנאי השימוש ואת עמוד המכירה, ובמידת הצורך התייעץ עם הגורמים המקצועיים בקשר לקבלתם, כי הם ברורים לו וכי הוא מקבל על עצמו את האמור בהם, וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות לארגון בקשר איתם.

צוות הארגון מאחל לכם גלישה מהנה ונעימה!

 

 

 

 

 

 

 

שירות לקוחות

אימייל

Learn.and.market@gmail.com

טלפון

+972-542084010

שעות פעילות

ימי א’-ה’: 9:00-16:00

כתובת למשלוח דואר: ת.ד אבן רושד 73,  רהט, מיקוד 8535700

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]